Stacks Image 24
Heol Dyfed
Castell-nedd
Castell-nedd Port Talbot, SA11 3AW
Ffôn: 01639 635331
Stacks Image 10
Stacks Image 3
Presgripsiynau
Stacks Image 6
Presgripsiynau

Pam na chefais i bresgripsiwn?


Nid oes angen presgripsiynau bob amser. Mae cleifion yn aml yn meddwl y dylent dderbyn presgripsiwn ar ôl pob ymgynghoriad â'u meddyg teulu. Fodd bynnag, yn eithaf aml nid oes angen presgripsiwn. Er enghraifft, gofynnir i ni yn aml am wrthfiotigau ar gyfer heintiau firaol. Ein cyngor fyddai cymryd paracetamol ac yfed digon o hylifau i geisio gostwng y tymheredd, yn hytrach na chymryd gwrthfiotigau.

Gallai gwrthfiotigau fod yn niweidiol os ewch â nhw am wddf tost sydd wedyn yn troi allan i fod yn dwymyn y chwarren. Gallech ddatblygu cyflwr croen difrifol o ganlyniad. Yn aml gall problemau siarad â'ch meddyg teulu helpu a gallwch drin llawer o afiechydon gyda meddyginiaethau cartref.

Nid bwriad y cyngor hwn yw eich atal rhag ymgynghori â'ch meddyg teulu. Rydyn ni am i chi barhau i wneud apwyntiadau fel arfer, ond y neges rydyn ni am ei chyfleu yw: peidiwch â disgwyl presgripsiwn fel mater o drefn. Efallai y bydd dewis arall mwy addas ar gael i chi.


Sut Ydw i'n Cael Presgripsiwn Ailadrodd?


Mae angen 48 awr o rybudd arnom i brosesu'ch cais am bresgripsiwn ailadroddus. Felly os derbynnir eich cais cyn 5pm, bydd yn barod mewn dau ddiwrnod gwaith, ar ôl 1pm.

Fodd bynnag, os byddwch chi'n archebu'ch meddyginiaeth ailadroddus ar-lein trwy gofrestru gyda "My Health Online", bydd eich presgripsiwn yn parhau i fod yn barod mewn un diwrnod gwaith ar ôl 1pm.

Os ydych yn dymuno cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, bydd angen ID ffotograffig e.e. trwydded yrru gyfredol neu basbort. Yna bydd y Derbynnydd yn gallu rhoi rhif PIN a chyfarwyddiadau i chi ar sut i gofrestru.

Mae'r gwasanaeth hwn yn caniatáu ichi archebu eich presgripsiwn ailadroddus, ond mae'r gwasanaeth hwn yn dal i fod angen i'r derbynnydd brosesu'ch presgripsiwn, felly bydd unrhyw gais a dderbynnir o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc) cyn 5pm, yn barod i'w gasglu ar ôl 1pm y gwaith nesaf Dydd.

Yn anffodus ni allwn dderbyn ceisiadau am bresgripsiwn dros y ffôn.

Sylwch fod y feddygfa ar gau o 1pm ar Ail Ddydd Mercher Ionawr, Mawrth, Mai, Mehefin, Medi a Thachwedd ar gyfer hyfforddiant Meddygon a Staff (gweler ein tudalen 'Apwyntiadau' i gael mwy o wybodaeth). O ganlyniad, ni fydd unrhyw geisiadau presgripsiwn ailadroddus a ddosberthir i'r feddygfa / y gofynnir amdanynt ar-lein ar ôl 1pm ar unrhyw un o'r diwrnodau hyfforddi hyn yn barod i'w casglu tan ar ôl 1pm ar y dydd Gwener. Mae dyddiadau'r diwrnodau hyfforddi perthnasol yn cael eu harddangos yn y feddygfa i gael gwybodaeth i gleifion. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir ar yr achlysuron hyn.

Basic Blue theme by ThemeFlood