Stacks Image 47
4 Stryd y Tabernacl
Sgiwen
Castell-nedd Port Talbot, SA10 6UF
Ffôn: 01792 817009
Stacks Image 10
Stacks Image 3
Meddygfa
Tabernacl

4 Stryd y Tabernacl
Sgiwen
Castell-nedd Port Talbot
SA10 6UF
Ffôn: 01792 817009
Stacks Image 963
Meddygfa
Tabernacl

4 Styrd y Tabernacl
Sgiwen
Castell-nedd Port Talbot
SA10 6UF
Ffôn: 01792 817009
We are in the process of updating our website. The Welsh language is important to us and we are currently translating our content. Thank you for your patience.

Ry'n ni'n y broses o ddiweddaru ein gwefan. Mae'r Gymraeg yn bwysig i ni ac ry'n ni wrthi ar hyn o bryd yn cyfieithu ein cynnwys. Diolch i chi am fod yn amyneddgar.

25th October 2023
TELEPHONE LINE ISSUES

We have had a new telephone system installed which is now partially up and running.

We are still without a call queuing system so you may experience 'engaged' tones when the lines are busy. This is all currently being worked on.

As a result you may experience difficulty getting through to us on the telephone.

Please use the
eConsult service for all medical advice and administration requests wherever possible. 

We will give updates when we have further information.  We apologise for any difficulties this may cause you.

Stacks Image 1172
Further information on eConsult
Tabernacle Surgery joins thousands of GP practices across the UK by introducing eConsult.

What is eConsult?


eConsult enables NHS based GP practices to offer online consultations to their patients. This allows patients to submit their symptoms or requests to their own GP electronically, and offers around the clock NHS self-help information, signposting to services, and a symptom checker.

eConsult is the most widely used digital triage tool in NHS primary care, built by NHS GPs for NHS patients, designed to enhance patient access, improve practice efficiencies and signpost patients to the right place at the right time for their care. Live in thousands of NHS practices, eConsult gives millions of patients access to their own GP online.


How does it benefit you as a patient?


eConsult is a more convenient way to get help from your practice: for your condition, symptoms or for administrative requests.
Using eConsult allows you to explain in your own time why you want an appointment – you don’t have to try to explain everything within the first few minutes of an appointment
eConsults are filled in online and can be filled in at your convenience from home or work.
The practice can then decide how best to help you – you may not even need to come in to the surgery.
After you complete an eConsult, the practice will get back in touch and let you know what the next steps are.


How to access eConsult?


Simply click one of the eConsult images.

Amdanom ni


Mae Llawfeddygaeth Tabernacl yn agos at y brif ardal siopa yng nghanol pentref Sgiwen. Mae gan y Practis restr gofrestredig o dros 5000 o gleifion ac mae'n un o ddwy feddygfa gyffredinol yn Sgiwen.

Rydym wedi cyrraedd rownd derfynol y canlynol:
'Gwobr Tîm Ymarfer y Flwyddyn a Enwebwyd gan Gleifion'
yn 2016 a 2018.
Stacks Image 974
Mae Meddygfa Tabernacl yn ymarfer hyfforddi meddygol felly, efallai y byddwch yn dod i gysylltiad â meddygon cofrestredig sydd eisoes â hyfforddiant ysbyty a myfyrwyr meddygol sy'n dal i hyfforddi.

Sefydlwyd Meddygfa Tabernacl ym mis Gorffennaf 1982. Mae'r adeilad yn cynnwys bloc o dai sydd wedi cael eu troi'n feddygfa gyffredinol.

Mae parcio oddi ar y ffordd ar gael o flaen y feddygfa, gan ddarparu tua wyth lle parcio i staff, cleifion ac ymwelwyr. Mae yna hefyd barcio ar y ffordd tua diwedd Stryd y Tabernacl. Mae mynediad addas i'r feddygfa ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn ac mae toiled i'r anabl yn y cyntedd.

Mae staff y dderbynfa yn ddefnyddiol ond nid oes llawer o breifatrwydd wrth y dderbynfa. Fodd bynnag, mae poster ger y dderbynfa i ddweud wrth gleifion bod ystafell ar gael os oes unrhyw un eisiau siarad â derbynnydd yn breifat.

Mae'r ystafell aros yn fach gyda thua 12 sedd. Mae'n ysgafn ac wedi'i addurno'n ddymunol ac mae gwybodaeth gyfredol yn cael ei harddangos ar ein monitor yn yr ystafell aros.

Mae ystod dda o wybodaeth am iechyd a chymorth yn cael ei harddangos yn yr ystafell aros, gan gynnwys gweithdrefnau ail-bresgripsiwn a chwynion, taflenni iechyd a llyfrynnau amrywiol. Mae sawl hysbysfwrdd yn arddangos gwybodaeth am grwpiau cymorth, llinellau cymorth a rhifau argyfwng. Mae cylchgronau ar gael a bocs sy'n cynnwys amrywiaeth o deganau a llyfrau plant.

Mae'r Practis yn rhedeg system brysbennu lawn ar gyfer apwyntiadau gyda meddygon. Ffoniwch y feddygfa yn y bore ar y diwrnod y dymunwch gael eich gweld. Bydd meddyg neu nyrs yn eich ffonio i drafod eich gofynion. Gellir trefnu apwyntiadau prawf gwaed a Nyrsio o hyd fel arfer.


Ein Hymagwedd at Eich Gofal Iechyd


Ein nod yw gwneud cleifion y Feddygfa Tabernacl yn iachaf yng Nghymru.

Ein gwaith ni yw gofalu am y cleifion sâl a hyrwyddo iechyd yn ein poblogaeth ymarfer yn gadarnhaol. Felly, byddwn yn hyrwyddo ac yn darparu'r gofal iechyd gorau posibl i boblogaeth ein practis, gan ystyried yr adnoddau sydd ar gael. Mae ein gwaith yn adlewyrchu ein hymrwymiad llwyr i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Byddwn yn ymateb i'r anghenion iechyd yr ydym yn eu hadnabod yn y gymuned ac yn darparu gwasanaethau priodol. Rydym yn cydnabod yr angen i ddefnyddio ein hamser, ein sgiliau a'n harian yn ddoeth.
Basic Blue theme by ThemeFlood