Stacks Image 47
4 Stryd y Tabernacl
Sgiwen
Castell-nedd Port Talbot, SA10 6UF
Ffôn: 01792 817009
Stacks Image 10
Stacks Image 3
Presgripsiynau
Stacks Image 6
Presgripsiynau
We are in the process of updating our website. The Welsh language is important to us and we are currently translating our content. Thank you for your patience.

Ry'n ni'n y broses o ddiweddaru ein gwefan. Mae'r Gymraeg yn bwysig i ni ac ry'n ni wrthi ar hyn o bryd yn cyfieithu ein cynnwys. Diolch i chi am fod yn amyneddgar.

Pam na chefais bresgripsiwn?


Nid oes angen presgripsiynau bob amser. Mae cleifion yn aml yn credu y dylent dderbyn presgripsiwn ar ôl pob ymgynghoriad â'u meddyg teulu. Fodd bynnag, yn aml iawn nid oes angen presgripsiwn. Er enghraifft, yn aml gofynnir i ni am wrthfiotigau ar gyfer heintiau firaol. Ein cyngor ni fyddai cymryd paracetamol ac yfed digon o hylifau i geisio gostwng y tymheredd, yn hytrach na chymryd gwrthfiotigau.

Gallai gwrthfiotigau fod yn niweidiol os ydych chi'n mynd â nhw am wddf dolur sydd wedyn yn troi'n dwymyn y chwarennau. Fe allech chi ddatblygu cyflwr croen difrifol o ganlyniad. Gall siarad â phroblemau gyda'ch meddyg teulu helpu yn aml a gallwch drin llawer o afiechydon gyda meddyginiaethau cartref.

Ni fwriedir i'r cyngor hwn eich atal rhag ymgynghori â'ch meddyg teulu. Rydym am i chi barhau i wneud apwyntiadau fel arfer, ond y neges yr ydym am ei chyfleu yw: peidiwch â disgwyl presgripsiwn fel mater o drefn. Efallai y bydd dewis arall mwy addas ar gael i chi.


Sut ydw i'n cael presgripsiwn arall?


Ar 1 Chwefror 2018, cafodd y llinell bresgripsiwn ei datrys.
Gweler ochr dde eich presgripsiwn am fwy o wybodaeth.


Cais am Ailadrodd Presgripsiwn Ar-lein


Os ydych am wneud cais am bresgripsiynau ar-lein yn y dyfodol, bydd yn rhaid i chi gofrestru gyda:
Stacks Image 1202
Basic Blue theme by ThemeFlood